Regulamin Konkursu „Bezpieczna Kwatera”

I. Organizator i cel Konkursu
II. Uczestnicy Konkursu
III. Warunki udziału w Konkursie
IV. Kapituła Konkursu
V. Kryteria oceny
VI. Nagrody
VII. Dane osobowe
VIII. Prawo do wykorzystania materiałów
IX. Postanowienia końcowe

I. Organizator i cel Konkursu

1. Organizatorem konkursu pn. „Bezpieczna Kwatera” (dalej „Konkurs”) jest Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne (dalej „Organizator”) na zlecenie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie.
2. Celem Konkursu jest identyfikacja i upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie wdrożenia w wiejskiej bazie noclegowej działań związanych z podwyższonymi standardami epidemiologicznymi a także wszelkimi działaniami polegającymi na dostosowania oferty do nowej sytuacji wynikającej z pandemii COVID-19 oraz wymagań prozdrowotnych turystów.

II. Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikiem konkursu („Uczestnik”) może być każdy kwaterodawca (osoba fizyczna lub prawna), który spełni łącznie następujące warunki:
a. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
b. prowadzi usługi zakwaterowana na obszarach wiejskich, zgłoszone do właściwej ewidencji wymaganej Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 884 z późn. zmianami)
c. zgłosi prowadzony przez siebie obiekt zakwaterowania do konkursu w terminie i w sposób określony w pkt III Regulaminu.

III. Warunki udziału w Konkursie

1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest:
• wypełnienie zgłoszenia i przesłanie go wraz z materiałami wizualnymi (np. zdjęcia, filmy) za pośrednictwem strony internetowej www.odpoczywajnawsi.pl
• udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania obowiązkowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym
• przesłanie wypełnionego zgłoszenia wraz z materiałami wizualnymi w terminie do 15 listopada 2021 roku do godziny 10.00
2. O zakwalifikowaniu do Konkursu decyduje termin wpłynięcia zgłoszenia do Organizatora, (decyduje data i godzina wpłynięcia). Zgłoszenia dostarczone po terminie nie biorą udziału w konkursie.
3. Po otrzymaniu zgłoszenia i stwierdzeniu braków formalnych Organizator może poprosić Uczestnika o uzupełnienie wskazanych danych.
4. Wysłanie wypełnionego formularza wraz z materiałami multimedialnymi dotyczącymi zgłoszenia oznacza akceptację Regulaminu Konkursu, w szczególności zgodę na wykorzystanie przesłanych materiałów w celu udziału w Konkursie oraz promocji laureatów.
5. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
6. Wszystkie obiekty, które zostaną zgłoszone i zakwalifikowane do konkursu zostaną zaprezentowane na stronie www.odpoczywjnawsi.pl.
7. Prezentacja będzie zawierała zdjęcie główne, zdjęcia dokumentujące ofertę, opis oferty związany z ideą konkursu „Bezpieczna Kwatera”.

IV. Kapituła Konkursu

1. Laureatów wybiera:
a. Kapituła Konkursu
b. Internauci
Ad. 1)
a. W skład Kapituły wchodzi 7 osób, w tym przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie oraz Polskiej Organizacji Turystycznej.
b. Ocena obiektów przebiega w dwóch etapach:
• Członkowie Kapituły oceniają zgłoszone przedsięwzięcia w poprzez otrzymaną kartę ocen zgodnie z kryteriami ocen.
• Członkowie Kapituły wybierają laureatów spośród najwyżej ocenionych ofert.
c. Kapituła podejmuje decyzje większością̨ głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Kapituły
Ad. 2)
a. Internauci będą mieli możliwość głosowania poprzez oddanie głosu na kwaterę biorącą udział w konkursie na stronie www.odpoczywajnawsi.pl. Nagrodzone zostaną trzy kwatery, które otrzymają największą liczbę głosów internautów.
b. Każdy internauta może oddać tylko 1 głos
c. O rozpoczęciu głosowania Organizator poinformuje w serwisie Facebook stosownym postem i prezentacją zgłoszeń,
d. głosowanie kończy się w dniu 24 listopada 2021 roku o godzinie 10.00

V. Kryteria oceny   –   KLIKNIJ I ZOBACZ

1. Kryteria podstawowe:

Aby wziąć udział w dalszej ocenie, obiekt musi oświadczyć, że:
• Spełnia Minimalne wymagania co do wyposażenia dla innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie
• Spełnia wymagania określone przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej dla obiektów pn. „Bezpieczna Kwatera” – KLIKNIJ I ZOBACZ

2. Kryteria punktowane:
a. Opis działań wynikających z obecnej sytuacji epidemiologicznej związanych w przygotowaniem obiektu
b. Opis działań wynikających z obecnej sytuacji epidemiologicznej związanych w przygotowaniem oferty pobytowej
c. Dobre praktyki związane z funkcjonowaniem obiektu w dobie pandemii COVID – 19
d. Obiekt jest skategoryzowany w ramach systemu oceny Wiejskiej Bazy Noclegowej lub należy do stowarzyszenia zrzeszonego w Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”
e. Jakość dołączonych materiałów oraz opisu oferty
Szczegółowe zasady punktacji w ramach kryteriów wymienionych w pkt 2 zamieszczone są w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

VI. Nagrody

1. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystego podsumowania Konkursu. W przypadku braku możliwości organizacji podsumowania Konkursu w wersji stacjonarnej ze względu na sytuację epidemiologiczną podsumowanie Konkursu obędzie się w wersji on-line a nagrody zostaną dostarczone pocztą.
2. Koszty dojazdu na uroczystość wręczenia nagród ponoszą̨ uczestnicy.
3. Dodatkowo laureaci Konkursu będą objęci kampanią promocyjną Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” obejmującą m.in.:
a. promocję na stronie www.odpoczywajnawsi.pl,
b. promocję w mediach społecznościowych Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” (Facebook, Instagram).
4. Maksymalna liczba nagród wynosi:
a. 3 nagrody dla laureatów wyłonionych przez Kapitułę Konkursu, w tym:
b. 3 nagrody dla laureatów wyłonionych przez internautów, w tym:
5. Kapituła ma prawo nie przyznawać głównej nagrody.
6. Kapituła ma prawo do innego podziału nagród

VII. Dane osobowe

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
1. Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach udziału w konkursie, co do zasady jest to zgoda.
2. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rejestracji zgłoszenia udziału w Konkursie, dokonania oceny przez Kapitułę Konkursu oraz internautów, przygotowania i realizacji działań promocyjnych dla zwycięzców oraz w celach sprawozdawczych.
3. Zgoda jest dobrowolna i może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres powołanego przez Organizatora inspektora ochrony danych federacja@agroturystyka.pl. Jednakże brak zgody uniemożliwia rejestrację zgłoszenia.
4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator informuje, iż:
a) administratorem danych osobowych uczestnika Konkursu jest Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” reprezentowana przez Prezesa;
b) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez uczestnika Konkursu zgody (art. 6 ust 1 pkt. a) RODO w celu rejestracji zgłoszenia do Konkursu
c) dane osobowe będą pozyskiwane bezpośrednio od uczestników Konkursu.
d) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
e) uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
f) uczestnik Konkursu ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych lub ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

VIII. Prawo do wykorzystania materiałów
1. Przesłane na Konkurs materiały i dokumentacja zostaną zabezpieczone przez Organizatora i nie będą zwracane.
2. Zabronione jest zgłaszanie do Konkursu w ramach przedsięwzięć turystycznych materiałów
i dokumentacji sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich, a w szczególności prac obraźliwych, dyskryminujących, nawołujących do nienawiści, zawierających elementy pornograficzne, propagujące spożywanie alkoholu lub innych używek. Takie prace konkursowe nie będą brały udziału w Konkursie.
3. W przypadku, gdy zgłoszone w ramach Konkursu materiały lub dokumentacja są przedmiotem wspólnych praw autorskich, uczestnik Konkursu oświadcza, że jest na piśmie umocowany przez pozostałych współautorów utworu (materiału lub dokumentacji) do dokonania zgłoszenia pracy do Konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
4. Uczestnik Konkursu, który zgłosił przedsięwzięcie turystyczne z naruszeniem powyższego zobowiązania (bez umocowania pozostałych współautorów pracy albo z przekroczeniem takiego umocowania) jest odpowiedzialny wobec Organizatora Konkursu z tytułu wszelkich roszczeń zgłoszonych przez współautorów pracy i zobowiązany jest zwolnić Organizatora Konkursu z takiej odpowiedzialności niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zgłoszeniu roszczenia.
5. W przypadku przyznania przez Organizatora Konkursu nagrody dla obiektu agroturystycznego zgłoszonego przez uczestnika, uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie w wybranych środkach masowego przekazu imienia, nazwiska oraz nazwę obiektu, w celach promocyjnych, związanych z Konkursem.
6. Udzielenie zgody, o której mowa w pkt. 5, następuje z chwilą zgłoszenia pracy do Konkursu.
7. Uczestnik Konkursu oświadcza i gwarantuje, że posiada autorskie prawa osobiste i majątkowe do materiałów i dokumentacji dołączonej do zgłaszanego przedsięwzięcia turystycznego będących utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1191, z późn. zm.), a także oświadcza, że utwór nie zagraża ani nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza praw do wizerunku oraz osobistych i majątkowych praw autorskich osób trzecich.
8. Uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada pisemną zgodę osób widniejących w materiałach i dokumentacji dołączonej do zgłaszanego przedsięwzięcia turystycznego na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu, w tym w szczególności na publikację wizerunku na stronach internetowych i profilach w serwisach społecznościowych Organizatora (Facebook, Instagram) oraz w innych mediach, które opublikują informację o Konkursie.
9. Autor nagrodzonego przedsięwzięcia turystycznego udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej do materiałów i dokumentacji dołączonej do zgłaszanego przedsięwzięcia turystycznego i zgadza się na bezpłatne, nieograniczone czasowo ani terytorialnie wykorzystanie ich przez Organizatora, w celu promocji z zakresu turystyki wiejskiej i agroturystyki.
10. Jeżeli uczestnik wygra Konkurs, zobowiązany jest do niezwłocznego doręczenia Organizatorowi oświadczenia o udzieleniu Organizatorowi licencji, której mowa w ust. 9 powyżej, do korzystania z nagrodzonej pracy pod rygorem wykluczenia zwycięzcy z Konkursu lub nieprzyznania nagrody, niewydania przyznanej nagrody lub utraty prawa do przyznanej nagrody.

IX. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień uczestników Konkursu.
3. Organizator ma prawo podjąć decyzję o zakończeniu Konkursu w każdym momencie bez rozstrzygania Konkursu. Informacja o tym zostanie podana na stronie internetowej www.odpoczywajnawsi.pl
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagrody w związku z prowadzeniem Konkursu.
5. Konkurs nie podlega przepisom ustawy 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 165, z późn. zm.).
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich,
w szczególności wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1191, z późn. zm.). W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie, Uczestnik Konkursu zobowiązuje się zwolnić Organizatora Konkursu z tego tytułu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z Konkursu lub nie przyznania nagrody, nie wydania przyznanej nagrody lub stwierdzenia utraty prawa do przyznanej nagrody w przypadku, gdyby Uczestnik nie spełniał warunków Regulaminu, dokonał zgłoszenia pracy konkursowej niezgodnie z obowiązującym prawem lub Regulaminem, podał lub złożył w związku z Konkursem nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje, dane, wyjaśnienia, oświadczenia, zgody, dokumenty lub inne materiały.
8. W kwestiach nieuregulowanych znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
9. Wypełnienie zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem zobowiązań i warunków wynikających z niniejszego Regulaminu.
10. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Materiał opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej “Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

© Copyright 2018 – 2021 | Odpoczywaj Na Wsi | Polityka Prywatności